C.A.R.-P.M. - A.N.C.M.R.R. OLT

Go to content

Main menu:

C.A.R.-P.M.

 

Constituita la 3 octombrie 1991 de catre un comitet de initiativa format din:
- col.(r) Petrisor Paul,
- cdor.(r) Veltan Nicolae,
- mr.(r) Paunescu Constantin
- si 42 de membri fondatori,
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari(C.A.R.-P.M.) Caracal a parcurs în cei peste saptesprezece ani de existenta un drum ascendent, fiind din ce în ce mai puternica si cu posibilitati tot mai mari de a scoate din impas pe cei care au de rezolvat o problema care necesita o suma mai mare de bani.

Primul Comitet de conducere a fost format din:
1. Lt.col.(r) Anghel Dinca - presedinte;
2. Mr.(r) Popescu Dumitru - secretar;
3. Col.(r) Badea Gheorghe - membru;
4. Mr.(r) Glisca Marin - membru;
5. Mr.(r) Ivan Dan - membru.
Prima Comisie de cenzori a fost formata din:
1. Lt.col.(r) Duna Gheorghe - presedinte;
2. Lt.col.(r) Raileanu Ioan - membru;
3. Mr.(r) Florea Ion - membru.

Consiliile de administratie, denumire actuala- Consiliul Director,care s-au succedat la conducere pana in prezent, s-au straduit sa asigure un management ireprosabil al resurselor financiare, încercând si chiar reusind sa rezolve prompt si corect cererile de împrumut, urmarind în acelasi timp ca beneficiarii împrumuturilor sa-si achite cotizatia si ratele de imprumut.

Evolutia Casei de Ajutor Reciproc-Pensionari Militari de la înfiintare si pâna în prezent este deosebit de semnificativa în ceea ce priveste rolul acesteia în viata membrilor asociatiei. Urmatoarele cifre vorbesc de la sine: s-a pornit în anul 1991 de la 46 de membri, 16.980 lei - fond de cotizatie si 2.480 lei - ajutor de deces, pentru ca la data de 30.04.2011 sa se ajunga la 1378 membrii, cu un fond de cotizatii de 1.660.548 ron, totalul imprumuturilor fiind de 1.569.459 ron. Incepand cu anul 1998 C.A.R.-P.M. are personalitate juridica.

Membrii ai C.A.R.-P.M. pot fi:

- cadrele militare in rezerva si in retragere (membrii ai A.N.C.M.R.R., cu cotizatia platita la zi);
- cadre militare active(M.Ap.N. si M.A.I.), incadrate in unitatile militare din garnizoana CARACAL;
- membrii familiilor acestora(sot- sotie,copii majori).
- salariati civili incadrati in unitatile militare din garnizoana CARACAL;
- salariatii civili, pensionati din unitatile militare di garnizoana, cu o vechime minima lucrata in acestea de un an, precum si sotiile(sotii) acestora(membrii simpatizanti ai A.N.C.M.R.R. , la data inscrierii).

Acordarea si restituirea imprumuturilor:

Membrii CAR-PM beneficiaza de imprumuturi care se acorda tinand cont de urmatoarele criterii:
- marimea fondului social al solicitantului;
- posibilitatea de restituire a acestuia in maxim 30 de rate lunare;
- respectarea obligatiilor asumate prin contractul de imprumut;
- plafonul maxim al imprumutului stabilit de Adunarea Generala(in prezent este de 3 ori valoarea fondului social propriu);
- garantarea imprumutului care depaseste valoarea de300 lei(cate un girant pentru fiecare 3000 lei in plus);
- dobanda la imprumutul acordat se incaseaza lunar.

Pentru toti membrii CAR-PM, indiferent de vechime, se acorda, prin bugetul de venituri si cheltuieli, un ajutor de deces, neraqmbursabil, a carui valoare este stabilita anual de catre Adunarea Generala(in acest an ajutorul pentru deces este de 1500 lei). Ajutorul de deces nerambursabil se acorda integral pentru urmasii membrilor decedati care, la data decesului, au avut vechime de cel putin 6 luni si cotizatia la zi, achitata in cuantum de minim 1% din venit.

Pentru toti membrii C.A.R.-P.M. se acorda , anual, un beneficiu de pana la 30% din veniturile C.A.R.-P.M.

Contact: Email - carpm@ancmrrolt.ro

În Adunarea Generala a C.A.R.- P.M. din data de 17.02.2011 membrii C.A.R. au ales urmatorul CONSILIU DIRECTOR:
col. (r.) BREAZU CONSTANTIN – presedinte
lt.col. (r.) LIA ADRIAN – vicepresedinte
slt. (r.) VOICU TUDOR - secretar
lt.col. (r.) DINU DUMITRU
slt. (r.) CIOBANU NICOLAE
lt.col. (r.) PATRASCU TOMA
col. (r.) STEFAN STEFAN

STATUTUL
CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR MILITARI
DIN LOCALITATEA CARACAL
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Denumirea asociatiei este: CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR MILITARI CARACAL, denumita in continuare C.A.R.- P.M.

Art. 2. (1) Sediul C.A.R.-P.M. este in Caracal, str. Piata Victoriei nr. 1, Judetul Olt. Durata de functionare este nelimitata in timp.

(2) In functie de interesele bunei desfasurari a activitatii, Consiliul Director poate decide schimbarea sediului asociatiei la o alta adresa, pe raza localitatii, cu indeplinirea obligatiilor prevazute de lege.

Art.3. C.A.R.-P.M. Caracal este persoana juridica româna, infiintata la data de 03 octombrie 1991 din initiativa membrilor A.N.C.M.R.R. din localitatea Caracal si a capatat personalitate juridica la 25.04.1997, data la care a fost inregistrata la Judecatoria Caracal si luata in evidenta in Registrul special al Asociatiilor si Fundatiilor la nr.27/1997.
Este o organizatie obsteasca si de binefacere, prin asocierea voluntara a pensionarilor militari , cadrelor militare active, salariatilor civili activi si pensionati din unitatile militare, membrilor de familie ai acestora (sot, sotie, copii majori) , cu caracter privat, de caritate, neguvernamentala, apolitica, non profit, de intrajutorare mutuala, protectie sociala, constituita pe principiul fundatiilor si asociatiilor, prevazut in Ordonanta Guvernului cu privire la asociatii si fundatii, nr.26 din 30 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Art.4. C.A.R.-P.M. Caracal se poate afilia la federatii sau organizatii cu caracter social, infiintate legal, atât in tara cât si in strainatate, daca afilierea este in interesul membrilor sai si cu respectarea legislatiei din România.

CAPITOLUL II – OBIECTIVE

Art. 5. Activitatea C.A.R.-P.M. Caracal are la baza urmatoarele obiective:
incurajarea membrilor sai sa depuna la fondul social propriu economii din veniturile lunare;
intrajutorarea intre membrii sai, prin acordarea de imprumuturi cu dobânda care sa se reintoarca la fondul social al membrilor, dupa suportarea cheltuielilor statutare de functionare, prin repartizarea proportionala a dobânzii lunare;
atragerea in rândul C.A.R.- P.M., pe baza liberului consimtamânt, a unui numar cât mai mare de membri;
participarea tuturor membrilor la buna desfasurare a activitatii si la controlul utilizarii fondurilor obstesti;
folosirea si pastrarea fondurilor obstesti potrivit prevederilor prezentului statut si normelor financiare in vigoare.

CAPITOLUL III – PRINCIPIILE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art. 6. (1) Principiul fundamental de organizare si functionare a C.A.R.- P.M. este independenta in raporturile cu alte organizatii obstesti, organizatii politice sau religioase, organe/institutii/autoritati administrative si economice. C.A.R.- P.M. este independenta fata de partidele politice, de organele puterii executive, legislative si judecatoresti, de alte grupuri si formatiuni ale sistemului institutional, de asociatii si organizatii diverse sau culte.

(2) In activitatea C.A.R- P.M. se aplica urmatoarele principii democratice de organizare si functionare:
a) alegerea in mod democratic, prin vot, a organelor proprii de conducere;
b) caracterul obstesc al organelor de conducere;
c) adoptarea hotarârilor cu majoritate simpla de voturi;
d) prezentarea periodica a situatiei organizatorice si financiare;
e) controlul activitatii C.A.R.-P.M. de catre cenzorii proprii ;
f) executarea auditului de catre cenzorii proprii.

Art. 7. (1) C.A.R.- P.M. Caracal functioneaza pe baza statutului propriu, aprobat de Adunarea Generala.

(2) In cazul in care institutiile statului ori alte institutii sau organizatii de orice fel lezeaza interesele obstesti ale casei de ajutor reciproc, C.A.R.- P.M. Caracal este imputernicita, in urma hotarârii organelor colective de conducere, sa apeleze la formele legale de protest pentru apararea acestora.

CAPITOLUL IV – MEMBRII C.A.R.- P.M. Caracal

Art. 8. Membri ai C.A.R.- P.M. pot fi:
- cadre militare in rezerva si retragere;
- cadre militare active (M.Ap.N. si M.A.I.), incadrate in unitati militare din garnizoana Caracal;
- membrii familiilor cadrelor militare active si in rezerva (sotie-sot , copii majori);
- soldati-gradati voluntari din U.M. din garnizoana Caracal;
- salariati civili incadrati in unitati militare din garnizoana Caracal;
- salariati civili pensionati din unitati militare din garnizoana cu o perioada minima lucrata de un an si sotiile (sotii) acestora.
Art.8.1 Se instituie titlurile de “membru de onoare si presedinte de onoare al C.A.R.-P.M.” .
Art. 9. (1) Dobândirea calitatii de membru al C.A.R.- P.M. se face pe baza exprimarii vointei libere a fiecarui solicitant, sau prin transfer de la o alta casa de ajutor reciproc – prin solicitare scrisa pe baza de cerere-tip la care se anexeaza copie de pe buletinul (cartea) de identitate si de pe cuponul de pensie (adeverinta de venit pentru solicitantii incadrati in munca) si copie de pe cartea de munca pentru salariatii civili.

(2) Cererea se discuta si se aproba in Consiliul Director al C.A.R.- P.M. Vechimea ca membru al C.A.R.- P.M. se calculeaza din momentul achitarii taxei de inscriere, dupa aprobarea cererii de inscriere de catre Consiliul Director.

(3) La intrarea in C.A.R., noii membri platesc o taxa de inscriere stabilita de catre Consiliul Director, iar membrii de familie ai acestora, care nu au venit personal, platesc 50% din taxa stabilita titularului.

(4) Cei care se transfera de la alta casa de ajutor reciproc , impreuna cu suma cotizatiilor depuse, platesc taxa de inscriere, pastrându-si vechimea in C.A.R.-P.M.

(5) Membrii C.A.R. exclusi, pot fi reprimiti, la cererea acestora, numai cu aprobarea Adunarii Generale anuale, pe baza unui referat intocmit de Consiliul Director.

Art.10. Membrii Casei de Ajutor Reciproc au urmatoarele drepturi:
- sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale C.A.R.- P.M.;
- sa primeasca imprumuturi in cuantumul si conditiile aprobate de adunarea generala a C.A.R.-P.M.;
- sa beneficieze de imprumut suplimentar pe durata unui imprumut de baza, in limitele aprobate de adunarea generala a C.A.R.P.M.;
- sa primeasca dobânda lunara, corespunzator fondului social propriu;
- in cazul decesului membrului C.A.R.P.M., mostenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, in conditiile stabilite de Consiliul Director al C.A.R.-P.M. si aprobate de adunarea generala a membrilor;
- in cazul in care membrii constata ca in desfasurarea activitatii Consiliului Director sau a unora din membrii sai se produc incalcari ale prevederilor statutare, acestia pot solicita convocarea adunarii generale pentru a se stabili masurile corespunzatoare; convocarea adunarii generale se face daca aceasta a fost solicitata de cel putin 1/10 din numarul membrilor sai;
- sa se transfere de la o C.A.R. la alta, fara a-si pierde vechimea de membru;
- sa participe la sedintele Consiliului Director, la invitatia acestuia sau prin cerere scrisa, pe probleme punctuale.

Art. 11. Membrii C.A.R.- P.M. Caracal au dreptul sa introduca in cererea de inscriere si clauza testamentara. In baza acesteia, in caz de deces al membrului C.A.R., depunerile la fondul social al acestuia si alte drepturi cuvenite titularilor se restituie mostenitorilor legali, la cererea acestora, dupa ce s-au retinut datoriile catre C.A.R.- P.M. In situatia in care sumele imprumutate nu pot fi acoperite din fondul social, recuperarea se va face, potrivit prevederilor legale, din bunurile mobile si imobile ale titularului si ale mostenitorilor legali.

Art. 12. Membrii C.A.R.- P.M. au urmatoarele obligatii:
- sa respecte prevederile prezentului Statut, normele de functionare, hotarârile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al C.A.R.- P.M. Caracal;
- sa participe la buna desfasurare a activitatii C.A.R.- P.M., la elaborarea si infaptuirea hotarârilor Adunarii Generale;
- sa actioneze in vederea atragerii de noi membri in C.A.R.;
- sa depuna lunar, la fondul social propriu, o suma de cel putin 1% din venitul lunar;
- sa achite lunar ratele si dobânda la imprumutul contractat, la data si valoarea stabilite ;
- sa comunice serviciului contabilitate, in termen de cel mult 30 de zile, modificarile survenite in cuantumul pensiei, a salariului net, precum si schimbarea domiciliului;
- pentru neindeplinirea obligatiilor statutare, Consiliul Director poate hotari excluderea din rândurile membrilor C.A.R.- P.M. sau alte masuri stabilite prin Regulamentul de functionare.


Art.13. Imprumuturile neachitate timp de trei luni consecutiv de catre titular, se recupereaza, dupa caz, din depunerile proprii sau de la giranti, potrivit legii. In situatia constituirii garantiilor materiale substituite girantilor, recuperarea se face din acestea, potrivit legii. In caz de deces, daca mostenitorul face parte din aceeasi casa de ajutor reciproc a pensionarului militar, fondul social al defunctului se poate trece in contul mostenitorului.

Art.14. (1) Calitatea de membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari inceteaza in urmatoarele cazuri:
- la cererea scrisa de retragere din C.A.R. a celui in cauza;
- prin excludere, din urmatoarele motive:
- nerespectarea celor prevazute la art.12 lit.(d), privind plata cotizatiei mai mult de trei luni consecutive sau sase luni cu intermitente la nivelul unui an;
- pentru atitudine potrivnica intereselor C.A.R.-P.M., calomniere, dezinformare si prejudicierea credibilitatii CASEI. Excluderea se aproba de Consiliul Director pe baza referatului intocmit pentru justificarea propunerii;
- nerespectarea celor prevazute la art.12 lit.(e), privind plata lunara a ratelor si a dobânzii la imprumutul contractat, la data si valoarea stabilite prin contract;
- prin deces.

(2) La incetarea, indiferent de motive, a calitatii de membru al C.A.R.- P.M. Caracal, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare, se restituie, dupa caz, titularului, persoanelor stabilite de acesta sau mostenitorilor sai legali. Restituirea cotizatiilor se poate face in termenul legal de prescriptie de trei ani de la data efectuarii ultimei plati a cotizatiei. Sumele nesolicitate in scris in acest termen se fac venit la bugetul Casei.

(3) Ajutorul de deces se acorda rudelor de gradul unu, sotului sau persoanei care dovedeste prin documente ca a efectuat cheltuielile de inmormântare (incinerare ).

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE C.A.R.- P.M. CARACAL

Art. 15. (1) Organul suprem de conducere al C.A.R.- P.M. Caracal este Adunarea Generala.

(2) Adunarea Generala a C.A.R.- P.M. Caracal se convoaca o data pe an sau ori de câte ori este necesar, de catre Consiliul Director, cu cel putin 15 zile inainte.

(3) Adunarea este statutar intrunita in prezenta a 50% din membri, iar hotarârile se adopta cu majoritatea simpla a celor prezenti.
Atunci când nu se indeplinesc conditiile, adunarea se amâna cu pâna la 8 zile.
La convocarea urmatoare, prezenta nu se mai ia in calcul, iar hotarârile se iau cu majoritatea simpla de voturi exprimate de catre membrii prezenti la adunare.
Hotarârile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv al CAR PM sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data când a luat la cunostinta despre hotarâre sau data când a avut loc sedinta, dupa caz.
Hotarârile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii casei care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

Art. 16. Adunarea Generala a C.A.R.- P.M. Caracal are urmatoarele atributii si competente:
- aproba Statutul C.A.R.- P.M. Caracal;
- dezbate si aproba raportul anual al Consiliului Director si al Comisiei de Cenzori;
- aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia bugetara;
- hotaraste asupra cuantumului taxei de inscriere, depunerilor la fondul social si imprumuturilor, asupra termenului de recuperare si modalitatilor de retinere a ratelor lunare, asupra conditiilor de reinscriere a fostilor membri, precum si asupra nivelului dobânzii la imprumuturile acordate;
- hotaraste asupra cuantumului ajutorului de deces (nerambursabil), modului de constituire a fondurilor necesare, conditiilor de acordare a acestuia si destinatiei soldului ramas la sfârsitul anului;
- alege prin vot, o data la 4 ani, Consiliul Director si Comisia de Cenzori, presedintele Consiliului Director, precum si presedintele Comisiei de Cenzori se aleg direct pe functie;
- confirma anual Consiliul Director;
- revoca mandatul Consiliului Director, al Comisiei de Cenzori sau al unor membri ai acestor organe, inainte de expirarea perioadei pentru care au fost alese/alesi in cazul in care si-au pierdut calitatea de membru, au incalcat Statutul C.A.R.- P.M. sau hotarârile Adunarii Generale, au comis abuzuri in gestionarea fondurilor sau greseli in conducerea si controlul activitatii financiar-contabile;
- hotaraste asupra destinatiilor si cuantumului repartizarii veniturilor proprii, conform prezentului Statut;
- hotaraste afilierea sau dezafilierea la si de la uniuni teritoriale; afilierea se face prin document scris, la cererea C.A.R.- P.M. Caracal, in urma hotarârii Adunarii Generale;
- decide fuzionarea cu alte case de ajutor reciproc, dizolvarea si lichidarea C.A.R.- P.M. Caracal;
- aproba reprimirea membrilor exclusi din motive imputabile acestora.

Art. 17. (1) Consiliul Director al C.A.R.- P.M. Caracal este organul executiv de conducere a activitatii intre doua Adunari Generale si are in componenta 7 membri: presedinte, vicepresedinte, secretar, 4 membri.
Membrii Consiliului Director se aleg din rândul cadrelor militare in rezerva sau retragere, membri ai C.A.R.-P.M. cu o vechime de cel putin trei ani.
Mandatul Consiliului Director are o durata de patru ani.

(2) Consiliul Director are urmatoarele competente:
- asigura aplicarea prevederilor prezentului Statut si a hotarârilor Adunarii Generale, indeplinirea celorlalte obligatii ce revin C.A.R.- P.M. conform prevederilor legale;
- convoaca,pregateste si raspunde de buna desfasurare a Adunarii Generala a C.A.R.- P.M.;
- elaboreaza si asigura realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- decide in termen de 5 zile asupra situatiilor de conflict privind viza de control financiar preventiv;
- asigura integritatea fondurilor si a bunurilor C.A.R.- P.M.;
- organizeaza evidenta membrilor, activitatea financiar-contabila, controlul financiar;
- pastreaza registrele sedintelor si deliberarilor din cadrul Adunarilor Generale si Consiliului Director;
- analizeaza si solutioneaza cererile de inscriere, de imprumut si de retragere, cererile de reinscriere, reclamatiile, propunerile si sesizarile de orice fel din partea membrilor C.A.R.- P.M. Caracal si altele asemenea;
- stabileste, pentru membrii care solicita imprumuturi, pe baza prevederilor prezentului Statut si hotarârii Adunarii Generale, modul de acordare a imprumuturilor si de restituire a acestora;
- aproba amânarea si reesalonarea ratelor in situatii deosebite;
- asigura urmarirea si recuperarea debitelor;
- reprezinta, prin presedinte sau vicepresedinte, C.A.R.- P.M. Caracal in raporturile cu tertii alte case de ajutor reciproc / institutii financiare nebancare, cu institutii financiare si de credit, cu instantele judecatoresti, cu organele administratiei de stat centrale si locale, cu alte persoane fizice si juridice;
- avizeaza cererile persoanelor care doresc sa participe la concurs pentru ocuparea unui post in sistemul casei de ajutor reciproc;
- face publicitate activitatii C.A.R.- P.M. Caracal ;
- incheie contract de munca/conventie civila cu persoanele angajate/care presteaza servicii pentru C.A.R.- P.M. respectând legislatia in vigoare in acest domeniu;
- stabileste anual dobânda ce se percepe pentru imprumuturile acordate membrilor C.A.R.-P.M. in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
- apara drepturile ce decurg din prezentul Statut ale membrilor C.A.R.- P.M. Caracal, in relatiile cu autoritatile statului, alte persoane fizice si juridice;
- stabileste salariul personalului angajat si indemnizatiile persoanelor care fac parte din organele de conducere si control ale C.A.R.- P.M. Caracal.
- aproba organigrama si politica de personal a C.A.R.- P.M.;
- elaboreaza regulamentul intern de functionare;
- analizeaza si prezinta spre aprobare adunarii generale, propunerile de modificare a prevederilor statutului si actului constitutiv al C.A.R. – P.M. Caracal;
- in prima sedinta de consiliu, isi alege vicepresedintele si secretarul.

(3) Membrii Consiliului Director au urmatoarele atributii si competente:
a) Presedintele Consiliului Director :
- se alege din rândul cadrelor militare in rezerva sau retragere, membri ai C.A.R.-P.M. cu o vechime de cel putin patru ani si care sa fi lucrat in organele de conducere ale C.A.R. cel putin o legislatura;
- reprezinta CASA in raporturile acesteia cu persoanele fizice si juridice ;
- are drept de semnatura in banca si raspunde de folosirea fondurilor obstesti ale C.A.R.- P.M. Caracal, conform hotarârilor adunarii generale;
- convoaca in sedinte Consiliul Director, asigura conducerea curenta a Consiliului si raspunde pentru activitatea sa in fata adunarii generale a C.A.R.- P.M.;
- conduce activitatea Consiliului Director pe care il convoaca in sedinte de lucru bilunar sau ori de câte ori este nevoie, coordoneaza activitatea contabilului si a casierului;
- actioneaza pentru punerea in aplicare a hotarârilor adunarii generale a C.A.R.- P.M.;
- conduce sedintele Consiliului Director privind activitatea de aprobare a cererilor de inscriere, retragere in (din) C.A.R., a contractelor de imprumut, aproba cererile de acordare a ajutorului nerambursabil in caz de deces;
- intocmeste si prezinta rapoartele anuale si darea de seama la 4 ani dupa alegeri, in fata adunarii generale a C.A.R.- P.M.;
- urmareste ca, lunar, sa se ridice de la banci extrasele de cont si sa se pastreze conform reglementarilor in vigoare;
- verifica si semneaza balantele de verificare, bilanturile si darile de seama contabile;
- intocmeste si sustine in instanta, prin intermediul unui avocat, dosarele juridice pentru cei care au produs pagube C.A.R.- P.M. Caracal;
- semneaza si stampileaza contractele de munca/conventiile civile cu persoanele angajate/care presteaza servicii pentru C.A.R.- P.M., respectând legislatia in vigoare in acest domeniu.
b) Vicepresedintele Consiliului Director :
- preia, la nevoie, atributiile presedintelui si raspunde pentru activitatea sa in fata adunarii generale si a Consiliului Director;
- premergator sedintelor Consiliului Director, impreuna cu secretarul, verifica corectitudinea membrilor CAR care solicita imprumuturi, privind achitarea la zi a cotizatiei si debitelor;
- studiaza si aduce la cunostinta Consiliului Director, actele normative noi aparute care privesc activitatea CAR;
- coordoneaza activitatea comisiilor pentru receptia materialelor, pentru inventariere si casarea materialelor, documentelor si informeaza Consiliul Director privind situatiile cu rauplatnicii, participa in comisia de verificare periodica
a casieriei CAR;
- urmareste ca imprumuturile sa fie platite membrilor CAR in ordinea stabilita de presedintele Consiliului Director impreuna cu contabilul CAR.
c) Secretarul Consiliului Director :
- rezolva problemele de secretariat, administrative si de personal;
- tine corect si la zi a evidenta membrilor C.A.R.-P.M si a carnetelor eliberate membrilor Casei ;
- verifica si raspunde de intocmirea corecta si completa a actelor si documentelor cu privire la inscrierea de noi membri, la retragerea, transferul sau excluderea unor membri ai Casei, de restituirea cotizatiilor celor retrasi sau exclusi, de acordarea ajutoarelor de deces celor in drept;
- raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de evidenta lucrarilor pe care le efectueaza si de corectitudinea intocmirii acestora, de evidenta personalului angajat al Casei indiferent de forma de angajare conform Codului Muncii si Codului Civil;
- raspunde de intreaga activitate legata de incadrarea personalului angajat si de prestarea muncii de catre acesta (prezenta la serviciu pe baza de condica de prezenta, orele prestate, evidenta invoirilor, a concediilor legale si a concediilor neplatite);
- raspunde de arhiva Casei conform legislatiei in vigoare, de evidenta documentelor arhivate, pastrarea corespunzatoare si de predarea acestora la termene;
- asigura rezolvarea in termen a oricaror alte lucrari de secretariat sau a sarcinilor rezultate din hotarârile adunarii generale, ale consiliului director;
- rezolva la termen si de calitate sarcinile nominalizate din fisa postului precum si cele care rezulta din legile si hotarârile in vigoare;
- indruma si controleaza activitatea personalului angajat la C.A.R.-P.M. pe care il are in subordine;
- raspunde de partea administrativ gospodareasca a Casei;
- raspunde de problemele de protectia muncii si de paza contra incendiilor.

d) Membrii Consiliului Director:
- participa la sedintele de lucru ale Consiliului Director;
- analizeaza si fac propuneri pentru imbunatatirea activitatii C.A.R.- P.M.;
- participa la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli anual al CAR;
- desfasoara activitatea prevazuta in comisiile in care sunt numiti si pentru gestionarea situatiilor privind rauplatnicii;
- participa la organizarea adunarilor generale ale C.A.R.- P.M.

Art. 18. (1) Consiliul Director se intruneste in sedinte lunare sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Sedinta Consiliul Director este statutara in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai, iar hotarârile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Hotarârile adoptate de Consiliul Director al C.A.R.-P.M. Caracal fara respectarea hotarârilor Adunarii Generale si a prevederilor prezentului Statut sunt nule.

(3) Persoanele care fac parte din Consiliul Director trebuie sa indeplineasca, cumulativ, cel putin urmatoarele conditii:
a) sa aiba onorabilitatea corespunzatoare functiei;
b) sa nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;
Nu pot fi membri ai Consiliului Director al C.A.R.- P.M. Caracal persoanele care sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, pentru infractiuni de fals sau uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita.

Art. 19. (1) Controlul financiar intern al C.A.R.-P.M. Caracal se exercita de catre comisia de cenzori proprie. La nivelul CASEI se alege o Comisie de Cenzori formata din 3 membri : presedinte si doi membri, din rândul cadrelor militare in rezerva sau retragere, cu pregatire corespunzatoare functiei.

(2) Comisia de Cenzori a C.A.R.- P.M. Caracal se subordoneaza numai Adunarii Generale iar membrii sai au urmatoarele atributii si competente :
- verifica si urmaresc respectarea prevederilor statutare si modul cum au fost duse la indeplinire hotarârile Adunarii Generale a membrilor CAR;
- verifica modul de rezolvare a cererilor de inscriere, imprumut, restituire, retragere, acordare a ajutorului de deces, etc.;
- verifica legalitatea constituirii fondurilor CASEI si a modului cum acestea au fost utilizate;
- verifica modul de administrare si integritatea patrimoniului C.A.R.- P.M.;
- verifica legalitatea acordarii imprumuturilor si modul de restituire a acestora;
- urmareste respectarea prevederilor legale, Reglementarilor contabile ale Ministerului Finantelor, Statutului si hotarârilor Adunarii Generale cu privire la realizarea veniturilor proprii si utilizarea legala a acestora;
- consemneaza in actele de control si rapoartele anuale orice abatere de la respectarea prevederilor legii, Reglementarilor contabile ale M.F., Statutului si hotarârilor Adunarii Generale privind disciplina financiara;
- urmareste respectarea legalitatii in organizarea si conducerea contabilitatii si gestiunii CASEI precum si realitatea datelor inscrise in Registrul de partizi, Registrul jurnal, Fisa contului, Balantele de verificare lunare si Bilanturile anuale;
- verifica respectarea normelor legale si disciplinei financiare la efectuarea incasarilor si platilor de orice natura;
- urmareste respectarea normelor legale privind efectuarea receptiei la achizitii si a inventarierilor;
- verifica respectarea normativelor in vigoare cu privire la angajarea in munca, constituirea de garantii, obligatiile si raspunderile gestionarilor;
- verifica respectarea actelor normative in vigoare cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv;
- verifica, cel putin o data pe trimestru, existentul din casa;
- executa controale inopinate asupra incasarilor si platilor si a gestiunii;
- consemneaza in actele de control masurile de remediere a neregulilor constatate, stabileste responsabilitati si termene de ducere la indeplinire;
- prezinta, trimestrial, in sedintele de lucru ale Consiliului Director constatarile, concluziile si propunerile din actele de control, in vederea luarii masurilor ce se impun;
- participa prin rotatie, fara drept de vot, la sedintele de lucru ale Consiliului Director;
- daca, in urma controalelor, Comisia de Cenzori constata abateri grave de la respectarea legislatiei in vigoare si a Statutului, savârsite de membrii Consiliului Director sau personalul lucrativ angajat, aceasta convoaca Adunarea Generala extraordinara a membrilor C.A.R.- P.M. si propune suspendarea din functie a persoanelor vinovate;
Comisia de Cenzori este obligata ca, pentru pagubele constatate, sa propuna masurile necesare de recuperare a acestora, in conditiile legii.

(3) Cenzorii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, conditiile prevazute la art. 18 alin. (4) din prezentul Statut. Cenzorii nu pot fi in acelasi timp si membri ai Consiliului Director al C.A.R.- P.M. si nu pot primi atributii cu raspundere financiar-gestionara in cadrul C.A.R.- P.M. Caracal. Nu pot fi cenzori persoane care sunt rude cu membrii Consiliului Director sau salariatii C.A.R.- P.M.

(4) Cenzorii raspund solidar, conform prevederilor statutare si legale in vigoare, pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate ca urmare a alegerii lor in aceasta functie.

(5) Presedintele Comisiei de Cenzori are, in plus, urmatoarele atributii :
- efectueaza auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale ;
- intocmeste actele de control trimestriale si le prezinta in sedintele de lucru ale Consiliului Director ;
- intocmeste raportul anual privind activitatea organizatorica, administrativa si financiar-contabila al C.A.R.- P.M. si il prezinta Adunarii Generale ;
- verifica realitatea datelor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli, balantele de verificare lunare, bilantul anual si alte situatii informative si certifica prin semnatura exactitatea lor.

Art.20. Membrii organelor de conducere si control ale C.A.R.- P.M. Caracal, vor primi o indemnizatie lunara in functie de marimea veniturilor realizate, al carei cuantum maxim va fi stabilit anual in sedinta Consiliului Director din luna decembrie in care se negociaza si salariile personalului angajat pe baza de contract de munca sau conventie civila. Suma totala repartizata pentru acordarea de indemnizatii va fi aprobata de Adunarea Generala a C.A.R.- P.M. prin bugetul de venituri si cheltuieli.

CAPITOLUL VI – FONDURILE C.A.R.- P.M. Caracal

Art. 21. (1) Mijloacele banesti utilizate de C.A.R.- P.M. Caracal pentru acordarea imprumuturilor membrilor sai si desfasurarea activitatii proprii provin din:
- taxe de inscriere;
- cotizatiile depuse de membri;
- dobânzi incasate la imprumuturile acordate si la sumele pastrate la banci;
- diverse ( sume provenite din donatii, sume prescrise , contributii benevole etc.).

(2) Casa de Ajutor Reciproc isi desfasoara activitatea financiar-contabila si administrativa in baza bugetului de venituri si cheltuieli intocmit anual si aprobat de adunarea generala a membrilor C.A.R.-P.M., in care scop isi constituie si administreaza urmatoarele fonduri si categorii de cheltuieli:
- fondul social al membrilor C.A.R.;
- fondul pentru ajutorul de deces, nerambursabil;
- cheltuielile administrative;
- fondul de risc;
- cheltuielile cu dobânzile lunare la fondul social.
Structura Bugetului de venituri si cheltuieli este, in principiu, urmatoarea:
- capitolul „VENITURI” ;
- capitolul „CHELTUIELI administrative” pentru care se va aloca pâna la 57% din venituri;
- cheltuielile pentru acordarea dobânzii lunare la fondul social pentru care se va aloca cel putin 25% din venituri;
- capitolul „EXCEDENT” pentru care se va aloca cel putin 18% din venituri.

Art. 22. Fondul social al membrilor se constituie din cotizatiile depuse de acestia si se foloseste exclusiv in scop de intrajutorare, prin acordarea de imprumuturi. Fondul social creste :
- cu valoarea cotizatiilor depuse lunar de fiecare membru C.A.R. ;
- cu dobânda calculata lunar, la fondul social al membrilor C.A.R., conform prevederilor legale.
Membrii C.A.R.- P.M. care nu se afla sub contract de imprumut, pot cere oricând restituirea unor sume din fondul social propriu. Cei care au un contract de imprumut in derulare, pot solicita restituirea numai a acelei parti din fondul social care depaseste valoarea imprumutului ramas de rambursat.
Cuantumul fondului social propriu obligatoriu se stabileste la valoarea minima de trei pensii (salarii).


Art. 23. Fondul pentru ajutorul de deces se constituie in procent de 90% din excedentul rezultat pe baza bilantului contabil anual si se acorda in conditiile stabilite prin Regulamentul propus.

Art.24. Cheltuielile administrative se constituie in procent de pâna la 57% din veniturile prognozate (realizate) pentru (in) anul in curs si cuprinde:
- cheltuielile de personal (salarii, sporuri, indemnizatii, prime) = cel mult 42%;
- cheltuieli cu servicii executate de terti = 2%;
- cheltuieli de organizare, functionare si intretinere a CASEI = 1,5%;
- achitarea impozitelor si taxelor catre stat = pâna la 11%;
- alte cheltuieli necesare administrarii CASEI = 0,5%.

Art.25. Fondul de risc se constituie in procent de pâna la 10% din excedentul rezultat pe baza bilantului contabil anual si va fi folosit pentru acoperirea eventualelor pierderi rezultate din debite care nu se mai pot recupera.

Art.26. Cheltuielile pentru acordarea dobânzii lunare la fondul social se constituie in procent de cel putin 25% din venituri si va fi repartizat lunar fiecarui membru C.A.R. proportional cu marimea fondului sau.

Art.27. Sumele din fondul pentru ajutor de deces si din fondul de risc ramase necheltuite la sfârsitul anului, se reporteaza in anul urmator cu aceleasi destinatii. In cazuri justificate, Consiliul Director poate hotari ca din disponibilitatile unui fond, rezultate din executia bugetara a anului expirat, sa se suplimenteze celelalte fonduri ale casei pe anul in curs.

Art.28. Procentele alocate din veniturile C.A.R.- P.M. Caracal pentru fondurile ce se constituie, sunt stabilite anual de Consiliul Director, in functie de posibilitatile si nevoile Casei, prin bugetul de venituri si cheltuieli. Consiliul Director poate hotari rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in interiorul sumei totale a veniturilor aprobata de adunarea generala, pentru rezolvarea unor situatii neprevazute.

CAPITOLUL VII – ACORDAREA SI RESTITUIREA IMPRUMUTURILOR

Art. 29. In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, C.A.R.- P.M. Caracal acorda imprumuturi numai membrilor sai, pe baza unui contract de imprumut in forma scrisa. La contractul de imprumut se anexeaza obligatoriu copie de pe cuponul de pensie sau adeverinta de venit, atât pentru solicitant cât si pentru giranti. Contractul de imprumut constituie titlu executoriu.

Art.30. (1) Imprumuturile pot fi acordate membrilor C.A.R.- P.M. dupa trei luni de la data inscrierii, tinând cont de urmatoarele criterii :
- marimea fondului social al solicitantului;
- posibilitatile de restituire ale solicitantului;
- disponibilitatile banesti ale C.A.R.- P.M. Caracal;
- plafonul maxim al imprumutului aprobat de adunarea generala a Casei de Ajutor Reciproc;
- garantarea imprumutului care depaseste valoarea hotarâta de Adunarea Generala

(2) Girantii isi asuma solidar cu cel imprumutat obligatia ca, in caz de neplata a imprumutului contractat de catre titular, sa restituie lunar sau prin poprire ratele restante, inclusiv penalitatile stabilite de Consiliul Director.

(3) Cuantumurile maxime ale imprumuturilor ce pot fi acordate membrilor C.A.R.- P.M. Caracal precum si numarul girantilor se stabilesc de Consiliul Director.

(4) Restituirea imprumuturilor se face in rate lunare consecutive, numarul acestora fiind stabilit prin contractul incheiat cu CASA, incepând cu luna urmatoare acordarii acestuia.

(5) Numarul maxim al ratelor de restituire a imprumutului, se stabileste de catre Consiliul Director ;

(6) Restituirea imprumuturilor se face direct de catre cel imprumutant sau cu acordul acestuia, de catre o alta persoana imputernicita ;

(7) Dobânda care se percepe la imprumuturile contractate se va stabili de Consiliul Director, in functie de situatia financiara a Casei si de rata inflatiei.

(8) Modalitatea, limitele si conditiile de acordare a imprumuturilor si de urmarire a debitorilor se stabilesc de Consiliul Director prin Regulament.


CAPITOLUL VIII – PERSONALUL ANGAJAT

Art.31. (1) Pentru asigurarea permanentei si bunei functionari a C.A.R.- P.M., Consiliul Director stabileste, in raport de nevoile si posibilitatile sale financiare, schema de incadrare a personalului folosit pe baza de contract de munca sau conventie de prestari servicii, precum si salarizarea acestuia tinând seama de legislatia in vigoare.

(2) Functiile de contabil si casier sunt indeplinite, obligatoriu, de catre cadre militare in rezerva sau retragere, membri ai C.A.R.-P.M. cu pregatire de specialitate corespunzatoare.
(3) Contabilul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiunilor legale in vigoare, care reglementeaza activitatea financiar-contabila, gestionara, munca si salarii, aplicabile la specificul C.A.R.- P.M., prin acordarea sub semnatura a vizei de control financiar preventiv. Intocmeste proiectele bugetelor anuale de venituri si cheltuieli si urmareste realizarea acestora.

(4) Intregul personal se angajeaza pe baza de contract de munca sau conventie civila si nu poate face parte din Consiliul Director. Atributiunile de serviciu ale personalului angajat pe baza de contract de munca sau conventie civila sunt prevazute in fisa postului intocmita de Consiliul Director, pentru fiecare functie separat.

CAPITOLUL IX – INCETAREA ACTIVITATII , DIZOLVARE, LICHIDARE

Art. 32. Fuziunea se poate realiza prin:
- absorbtia, de catre C.A.R.-P.M. a unui alt (sau a altor) C.A.R.;
- absorbtia, de catre alt C.A.R., a C.A.R.-P.M.;
- contopirea C.A.R.-P.M. cu alt C.A.R.
Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al C.A.R.-P.M. când isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe asociatii existente ori care iau astfel fiinta.
Decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotarârea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor adunarii generale.
Dizolvarea se face in urmatoarele cazuri:
- de drept;
- prin hotarârea judecatoriei CARACAL;
- prin hotarârea adunarii generale.
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul C.A.R.-P.M., la cererea oricarei persoane interesate.
In toate situatiile prevazute mai sus,C.A.R.-P.M. isi inceteaza activitatea.

Art. 33. Procedura de urmat in cazul incetarii activitatii si desfiintarii C.A.R.-P.M. Caracal presupune urmatoarele etape:
a). intrarea in activitate a lichidatorilor :
- in cazurile de dizolvare in care hotarârea se ia de Judecatorie, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotarârea judecatoreasca ;
- in cazul dizolvarii prin hotarârea Adunarii Generale, lichidatorii vor fi numiti de catre Adunarea Generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotarârii de dizolvare.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii.
b). incetarea mandatului Consiliului Director;
c). depunerea, de catre lichidatori, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii, a bilantului, registrului jurnal si a unui memorandum, declarând operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul C.A.R.-P.M.;
d). indeplinirea, de catre lichidatori, a tuturor procedurilor pentru publicarea lichidarii si radierea C.A.R.-P.M. din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
C.A.R.-P.M. inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 34. De la data la care Adunarea Generala a hotarât desfiintarea C.A.R- P.M. Caracal, se sisteaza primirea de noi membri si acordarea de imprumuturi.

CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE

Art. 35. (1) C.A.R.- P.M. Caracal asigura secretul deplin al operatiunilor efectuate.

(2) Documentele C.A.R.- P.M. Caracal pot fi prezentate pentru control altor organe decât cele din prezentul Statut numai cu aprobarea si in prezenta Consiliului Director.

(3) Organelor de control specializate ale statului li se pot pune la dispozitie, in conditiile legii si ale prezentului Statut, spre verificare, documentele de evidenta privind provenienta si legalitatea veniturilor C.A.R.- P.M. Caracal, precum si documentele privind cheltuielile cu salariile, din care rezulta retinerile calculate si virate la bugetul satului.

(4) La reprezentarea in instante si alte activitati, personalul participant din conducerea C.A.R.- P.M. Caracal vor beneficia de diurna si cheltuieli deplasare conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 36. Prezentul Statut a fost adoptat in Adunarea Generala a C.A.R.- P.M. din data de 22.11.2012.


NOTA: Prezentul statut poate fi modificat numai prin hotarâri adoptate de Adunarea Generala a membrilor C.A.R.-P.M.


PENTRU CONFORMITATE
PRESEDINTELE C.A.R.- PENSIONARI MILITARI CARACAL
Col.(r)
Breazu Constantin

REGULAMENTUL DE APLICARE
A STATUTULUI CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR MILITARI DIN LOCALITATEA CARACALCAPITOLUL IV – MEMBRII C.A.R.- P.M. CARACAL

Art.1. (art.8) Persoanele care au dobândit calitatea de membru C.A.R.-P.M. in conditiile prevederilor art.8 din Statut, iar ulterior isi schimba domiciliul in alta localitate pot opta pentru:
pastrarea calitatii de membru cu conditia respectarii prevederilor Statutului;
2. transferul la o alta casa de ajutor reciproc;
3. retragerea din C.A.R.-P.M.
Pentru situatiile de la pct.2 si 3 membrul C.A.R.-P.M. va solicita Consiliului Director, in scris transferul sau retragerea sa.

Art.2. (art.9, alin.1) Dobândirea calitatii de membru C.A.R.-P.M. se face pe baza exprimarii in scris, intr-un formular tipizat, a vointei libere de asociere a fiecarui solicitant. La cererea tip de inscriere se anexeaza:
a. PENTRU CADRELE MILITARE IN REZERVA SI RETRAGERE:
- copie carte de identitate;
- copie cupon de pensie.
b. PENTRU CADRELE MILITARE ACTIVE SI PERSONALUL CIVIL DIN U.M.:
- copie carte de identitate;
- adeverinta de salariu.
c. PENTRU MEMBRII DE FAMILIE AI TITULARULUI (cadru militar activ, in rezerva sau in retragere):
- copie carte de identitate;
- copie cupon de pensie (adeverinta de salariu sau ajutor social);
- copie adeverinta de salariu sau copie cupon de pensie titular.
d. PENTRU PERSONALUL CIVIL PENSIONAT DIN SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA:
- copie carte de identitate;
- copie cupon de pensie (adeverinta de salariu sau ajutor social);
- copie carte de munca din care sa rezulte ca a lucrat in acest sistem cel putin 1 an de zile.

Art.3. (art.9, alin.2) Cererea de primire se discuta si se aproba de Consiliul Director al C.A.R.-P.M. in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii la secretar sau in lipsa acestuia, la contabil.
Persoanelor carora li s-a aprobat cererea de primire si care in termen de 3 luni de zile nu vin sa plateasca taxa de inscriere, li se anuleaza cererea de inscriere.

Art.4. (art.11) La intocmirea cererii de inscriere in C.A.R.-P.M., persoana respectiva este obligata sa introduca si o clauza testamentara. Aceasta poate fi modificata la cererea membrului C.A.R. odata cu depunerea cererii de imprumut.
Clauza testamentara din cererea de inscriere poate fi anulata numai in cazul unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile privind succesiunea sau a unui testament autentificat legal, ulterioare datei mentionate in cererea de inscriere.

Art.5. (art.12, pct.g.) Membrii C.A.R.- P.M. care nu indeplinesc intocmai obligatiile statutare, vor fi analizati in sedinte ale Consiliului Director. In urma analizei situatiei fiecarui membru in parte, Consiliul Director poate hotari urmatoarele:
- dispunerea unor masuri de atentionare, concomitent cu asumarea de cel in cauza
a obligatiei de respectare intocmai pe viitor a prevederilor statutare ;
- excluderea din rândurile membrilor C.A.R.- P.M.;
- scoaterea din evidenta C.A.R.-P.M.
Art.6. (art.14, alin.1) Scoaterea din evidenta a celor ce nu-si platesc obligatiile catre C.A.R.- P.M. se face la propunerea secretarului C.A.R. prin referat care se aproba de catre Consiliul Director al C.A.R.- P.M.
Decizia privind excluderea unui membru al C.A.R.- P.M. se va lua de catre Consiliul Director al C.A.R. - P.M., in baza unui referat intocmit de catre secretarul Consiliului Director, iar in lipsa acestuia de catre un membru al Consiliului Director desemnat de catre presedintele C.A.R. - P.M.
Punerea in discutie a membrilor C.A.R. care incalca prevederile statutului C.A.R. - P.M. referitoare la plata cotizatiei si a ratelor de imprumut se va face numai dupa ce acestia au fost instiintati (in scris, telefonic sau verbal). Daca persoanele respective, in termen de 1 luna nu respecta intocmai obligatiile statutare, Consiliul Director va analiza situatia acestora intr-una din sedintele lunare si va hotari prin supunerea la vot a masurilor ce se impun. Masurile respective se vor consemna in procesul verbal al sedintei, care va fi semnat de catre toti membrii Consiliul Director participanti la sedinta.
In termen de 10 zile, Consiliul Director va comunica in scris celui in cauza hotarârea Consiliului Director, precum si motivele care au determinat hotarârea adoptata.
Dupa primirea comunicarii Consiliului Director, in termen de 10 zile, persoana in cauza poate contesta hotarârea Consiliul Director. Contestatia se va depune si se inregistreaza la secretarul Consiliului Director si va fi solutionata in termen de 10 zile de la primire, de catre Comisia de cenzori. Hotarârea Comisiei de cenzori este definitiva si se va comunica atât persoanei care a inaintat contestatia, precum si Consiliului Director. Hotarârea Comisiei de cenzori se va pune in aplicare de catre Consiliul Director, in termen de 10 zile de la primirea acesteia.
In situatia in care persoana impotriva careia Consiliul Director a hotarât unele masuri nu depune in termen legal contestatie, contabilul C.A.R. si secretarul Consiliului Director vor pune in aplicare hotarârea Consiliului Director in termen de 10 zile, dupa expirarea termenului de depunere a contestatiei.
Daca in urma solutionarii contestatiei se mentine hotarârea Consiliului Director, persoana in cauza poate solicita prin cerere scrisa reprimirea in C.A.R. Aceasta cerere va fi pusa in discutia adunarii generale la prima sa sedinta. Cu aceasta ocazie participantilor la adunarea generala li se vor prezenta motivele care au determinat hotarârea Consiliului Director. Adunarea generala va hotari prin vot daca se mentine sau nu hotarârea Consiliului Director.
In situatia in care adunarea generala infirma prin vot majoritar hotarârea Consiliului Director, reinscrierea in C.A.R. - P.M. se va face fara plata taxei de inscriere.
Fostii membrii C.A.R. care au fost exclusi prin hotarâri ale Consiliului Director si nu au contestat aceste hotarâri pot solicita prin cerere scrisa reprimirea in C.A.R. Aceste cereri vor fi puse in discutia adunarii generale la prima sa sedinta, prilej cu care vor fi aduse la cunostinta participantilor si motivele care au determinat hotarârea Consiliului Director. Adunarea generala va hotari prin vot daca aproba sau nu reprimirea in C.A.R. – P.M. Reinscrierea in C.A.R. - P.M. se va face cu plata taxei de inscriere.
Consiliul Director va comunica persoanelor care au inaintat cereri de reprimire in C.A.R.-P.M. cu 10 zile inainte, data, ora si locul de desfasurare a sedintei adunarii generale.
Persoanele excluse din C.A.R. ale caror cereri de inscriere nu au fost aprobate prin vot de catre adunarea generala se pot adresa instantelor de justitie competente.

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE C.A.R.- P.M. CARACAL

Art.7. (art.18, alin.1) Consiliul director in anul 2013 se intruneste in 3 sedinte lunare si ori de câte ori este necesar.
In prima si a treia sedinta se vor analiza si aproba:
cererile de inscriere in C.A.R.;
cererile de imprumut;
cererile de retragere din fondul social;
cererile de retragere din C.A.R.;
cererile de transfer la o alta casa;
cererile de amânare a platii ratelor de imprumut;
- situatia restantierilor privind plata ratelor la imprumuturi la timp si in
cuantumul prevazut in contract;
excluderea membrilor C.A.R. care nu respecta prevederile statutului.
alte probleme organizatorice.
In cea de-a doua sedinta se vor analiza:
- situatia platii cotizatiilor la timp si in cuantumul stabilit prin statut.
- solutionarea cererilor si reclamatiilor, analiza propunerilor membrilor
C.A.R. pentru imbunatatirea activitatii casei;
La a doua sedinta din prima luna a trimestrului participa obligatoriu si presedintele comisiei de cenzori pentru a prezenta actul de control pe trimestrul anterior.
Pentru acordarea ajutoarelor de deces si clarificarea recuperarii eventualelor debite Consiliul Director se intruneste in sedinta extraordinara.

Art.8. (art.18, alin.2) Sedintele Consiliului Director sunt statutare in prezenta a 2/3 din membri, iar hotarârile se iau cu majoritate simpla de voturi. Membrii consiliului director sunt solidar raspunzatori fata de casa de ajutor reciproc pentru modul cum isi indeplinesc obligatiile asumate, conform competentelor, cu exceptia celor care s-au opus adoptarii hotarârilor nelegale si care au cerut consemnarea punctului lor de vedere in procesul verbal de sedinta si au informat in scris comisia de cenzori in termen de 7 zile de la adoptarea hotarârii.

Art.9. (art.19, alin.4) 1. Cenzorii raspund solidar, conform legislatiei financiare adaptate la activitatea C.A.R, pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate ca urmare a alegerii lor in functie, cu exceptia celor care mentioneaza in procesul verbal de verificare opinii separate privind sesizarea incalcarilor statutului sau prevederilor legale, imposibilitatea exercitarii atributiilor de control din cauza unui angajat sau a consiliului director si au anuntat presedintele C.A.R. – P.M.
2. Cenzorii verifica, inopinant, cel putin o data pe luna, soldul faptic al tuturor gestiunilor de casierie si concordanta acestuia cu cel sciptic din registrele de casa, dupa ce s-a asigurat ca a fost stabilit corect.
3. Lunar, verifica integral:
- modul de organizare si de conducere a evidentei contabile privind operatiunile de casierie si banca;
b. - procedurile si modul de constituire a fondurilor sociale,de acordare si incasare
a imprumuturilor,
c. - calculul dobânzilor asupra soldurilor la fondurile sociale si imprumuturi.
d. - verifica lunar asigurarea concordantei intre evidenta contabila sintetica si cea analitica.
e.- verifica modul de recuperare a imprumuturilor si dobânzilor nerestituite in termenele contractuale.
f.- verifica si certifica toata documentatia propusa consiliului director spre aprobarea suportarii din fondul de risc si transferarea in evidenta speciala, in afara bilantului, a imprumuturilor si a dobânzilor restante pentru care a intervenit termenul de prescriptie, daca pentru prescrierea acestora nu exista persoane vinovate.
g. - verifica daca toate cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale si limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat de adunarea generala.
Constatarile si masurile propuse pentru remedierea deficientelor se inscriu in actul de control care este adus la cunostinta consiliului director, care va lua masurile ce se impun.

Art.10. (art.20)
Salariile personalului angajat pe baza de contract de munca si indemnizatiile lunare ale membrilor organelor de conducere si control ale C.A.R.- P.M. Caracal, vor fi stabilite anual in sedinta Consiliului Director din luna decembrie, functie de marimea veniturilor realizate in anul in curs.
Salariile personalului angajat pe baza de contract de munca si indemnizatiile lunare ale membrilor organelor de conducere si control ale C.A.R.- P.M. Caracal vor fi aprobate anual de Adunarea Generala a C.A.R.- P.M. prin bugetul de venituri si cheltuieli, fara a depasi 42 % din valoarea veniturilor realizate in anul anterior (prevazute a se realiza); Daca la sfârsitul anului financiar veniturile sunt mai mari decât cele prognozate, suma realizata in plus va fi impartita pe aceleasi capitole de cheltuieli ca si suma prognozata a se realiza, iar partea din venituri ce va fi repartizata fondului de salarii si indemnizatii din luna decembrie.
Salariile brute ale personalului angajat pe baza de contract de munca vor fi stabilite functie de valoarea salariului minim brut pe economie raportata la numarul de ore lucrate, mentionate in contract.
Indemnizatiile lunare brute ale membrilor organelor de conducere si control ale C.A.R. - P.M. Caracal vor fi stabilite functie de valoarea salariului mediu brut pe economie raportata la numarul de ore lucrate, lunar, astfel:
- indemnizatie presedinte – minim 60 ore;
- indemnizatie secretar – minim 45 ore;
- indemnizatie vicepresedinte – minim 35 ore;
- indemnizatie membru in Consiliul Director – minim 29 ore;
- indemnizatie presedinte comisie de cenzori – minim 33 ore;
- indemnizatie membru in Comisia de cenzori – minim 29 ore;

CAPITOLUL VI – FONDURILE C.A.R.- P.M. Caracal

Art.11. (art.22) I. DEPUNERILE LA FONDUL SOCIAL
1. Fondul social propriu cumulat al fiecarui membru CAR este de trei pensii ( salarii ).
2. Cei care doresc sa-si mareasca fondul social a carui valoare sa fie mai mare de trei pensii (salarii) pot depune in continuare.
3. Fiecare membru C.A.R.- P.M. are obligatia sa depuna lunar la fondul social propriu o suma egala cu cel putin 1% din venitul net lunar. Cei care doresc sa depuna sume mai mari de peste 1.500 lei o pot face, dar solicitarea unui imprumut si pe baza acestei sume se aproba de catre Consiliul Director functie de posibilitatile CASEI.
4. Membrii C.A.R.- P.M. care doresc sa depuna anticipat sume la fondul social pentru o perioada mai mare de o luna, o pot face cu conditia de a lua in calcul cel putin 1% din venitul net pentru fiecare luna de plata anticipata si de a solicita casierului sa consemneze pe chitanta perioada pentru care se face plata, dar nu mai mult de 1 an.
5. Fondul social constituie garantie pentru acoperirea imprumutului, iar in caz de intârziere la rambursarea imprumutului (nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul de imprumut), va putea fi folosit pentru compensarea debitului neachitat, prin hotarirea Consiliului Director, fara o notificare prealabila a debitorului.
II. RESTITUIREA FONDULUI SOCIAL
1. Restituirea fondului social se face pe baza unei cereri tipizate completata de catre membrul C.A.R.- P.M. titular care este discutata si aprobata de Consiliul Director in sedinta din luna respectiva.
2. Retragerea fondului social poate fi totala sau partiala.
3. Membrul C.A.R.- P.M. care solicita sa-si retraga intreaga suma a fondului social isi pierde calitatea de membru C.A.R.- P.M., iar o reprimire a sa in C.A.R.- P.M. se poate face pe baza unei cereri aprobate de catre Consiliul Director si achitarea taxei de inscriere.
4. Nu se aproba retragerea totala sau partiala a fondului social a membrilor C.A.R.- P.M. care au imprumut in perioada respectiva.
5. Membrilor C.A.R.- P.M. li se poate aproba retragerea unei anumite sume din fondul social pentru a le depune la datoriile sub forma de imprumut pe care le are fata de C.A.R.- P.M., cu conditia ca suma ramasa la fondul social sa nu fie mai mica de 1/3 din valoarea imprumutului din perioada respectiva pe care il mai are de achitat fata de C.A.R.- P.M.
6. Sumele solicitate de retragere din fondul social al membrului C.A.R.- P.M. se vor achita in urmatoarele conditii:
a. cei care solicita retragerea totala a fondului social li se va achita suma respectiva in urmatoarele 3 luni, dupa aprobarea cererii de catre Consiliul Director. Daca C.A.R.- P.M. are posibilitati financiare dupa achitarea cererilor de imprumut, li se pot achita aceste sume si mai devreme.
b. Membrii CAR care solicita retragerea din fondul social a unei sume de pâna la 1.000 lei li se achita pe loc cu aprobarea contabilului si a secretarului C.A.R.- P.M. urmând ca la prima sedinta sa informeze Consiliul Director.
7. In caz de deces, daca defunctul are contract de imprumut in derulare se va proceda astfel:
- debitul defunctului se va acoperi din fondul social si ajutorul de deces, iar diferenta in plus se va achita celui care a suportat cheltuielile de inmormântare in numerar de la caseria C.A.R.-P.M. sau se va trece la fondul social al mostenitorului;
- daca debitul defunctului nu se poate acoperi din fondul social si ajutorul de deces, diferenta:
- se va plati de catre urmasi;
- va fi preluat sub forma de imprumut al urmasului, pentru care va intocmi un
contract de imprumut in conditiile statutului.
- se va acoperi prin executarea silita a bunurilor defunctului si a urmasilor, daca nu se pot aplica masurile de mai sus.
8. In caz de expirare a contractului de imprumut, in termen de 30 de zile Consiliul Director va analiza situatia fiecarui membru in parte si va adopta o decizie in acest sens, mentionata in procesul verbal de sedinta. Contabilul, conform hotarârii Consiliului Director va executa in documentele contabile acoperirea debitului prin compensare din fondul social al debitorului. Pentru suma ramasa se va trece la executare silita a debitorului si/sau pe giranti.

Art.12. (art.23) ACORDAREA AJUTOARELOR DE DECES
Ajutorul de deces se plateste din fondul special constituit din veniturile C.A.R.- P.M., iar valoarea lui se stabileste la sfârsitul fiecarui an de catre Consiliul Director in functie de veniturile realizate si cu aprobarea Adunarii Generale. Incepând cu 01.01.2013 valoarea ajutorului de deces este de 1600 lei.
Ajutorul de deces se plateste celui desemnat in cererea de inscriere drept beneficiar, de catre defunct, pe baza actelor legale de deces si de identificare a persoanelor mentionate in dispozitia testamentara. In lipsa acestora, ajutorul de deces se plateste persoanelor care fac dovada suportarii cheltuielilor de inmormântare si prezinta actul de deces in original si copie, precum si alte acte doveditoare a cheltuielilor de inmormântare. Din valoarea cuvenita a ajutorului de deces se scad eventualele datorii neachitate.
Pentru a primi ajutorul de deces, solicitantul trebuie sa completeze o cerere tip la care anexeaza copia de pe certificatul de deces si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca a suportat cheltuielile de inmormântare, precum si copie de pe cuponul de pensie (adeverinta de venit) al defunctului si copie de pe cartea de identitate a solicitantului.
Pentru membrii C.A.R.- P.M. care si-au pierdut calitatea de membru, fiind scosi din evidenta C.A.R.- P.M., nu se acorda ajutor de deces. Acestora li se restituie cotizatia C.A.R.-P.M. depusa, daca aceasta nu a fost prescrisa ca urmare a depasirii termenului de trei ani de la data când nu au mai activat in C.A.R., chiar daca nu au fost radiati din evidenta membrilor C.A.R. pentru a fi trecuti pe creditori.
Pentru a beneficia de ajutorul de deces, membrii C.A.R. - P.M. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
- au o vechime in C.A.R.- P.M. de cel putin 6 luni;
- cotizeaza lunar la fondul social cu o suma in valoare de cel putin 1 %
din venit, conform prevederilor Statutului C.A.R.- P.M. , si au aceasta
cotizatie achitata la zi in ultimele 12 luni ;
6. Cei care nu indeplinesc aceste conditii, vor primi ajutorul de deces diminuat proportional cu numarul de luni restante la plata cotizatiei.
De exemplu :
- cel care trebuie sa beneficieze de ajutorul de deces a avut un venit lunar de 1500 lei; la data decesului, are 2 luni restante la plata cotizatiei; pâna la data decesului trebuia sa aiba depusa, in ultimele 12 luni, o suma egala cel putin cu 12 x 15 = 180 lei; având 2 luni restante, va avea o suma de cel putin 10 x 15 = 150 lei; procentajul din ajutorul de deces care se acorda se calculeaza cu formula P = 10 x 100 : 12 = 83,3% ; ajutorul de deces va fi de 83,3 x1600 = 1332,8 lei.
7. Pentru bunul mers al C.A.R.- P.M., in functie de evolutia inflatiei si a dobânzilor practicate de institutiile bancare, precum si de nivelul preturilor, Consiliul Director al C.A.R.- P.M., poate lua masuri de modificare a plafonului maxim al imprumutului, marimea ajutoarelor de deces, precum si a procentului ratei dobânzilor ce se platesc de catre beneficiarii imprumuturilor acordate de C.A.R.- P.M. Aceste masuri se propun spre aprobare adunarii generale a C.A.R.-P.M.

Art.13. (art.25) Fondul de risc se constituie in procent de pâna la 10 % din excedentul rezultat pe baza bilantului contabil anual si va fi folosit pentru acoperirea eventualelor pierderi rezultate din debite care nu se mai pot recupera, astfel:
– membrul C.A.R. nu detine bunuri care pot face obiectul executarii silite;
– mostenitorii membrului C.A.R. sunt minori;
– pentru alte situatii deosebite care vor fi analizate de catre Consiliul Director, iar in
urma analizei acesta dispune cu majoritate de voturi ca acoperirea eventualelor
pierderi rezultate din debite sa fie acoperite din fondul de risc.
Toata documentatia propusa consiliului director spre aprobarea suportarii din fondul de risc si transferarea in evidenta speciala, in afara bilantului, a imprumuturilor si a dobânzilor restante pentru care a intervenit termenul de prescriptie, daca pentru prescrierea acestora nu exista persoane vinovate se intocmeste de catre secretar impreuna cu contabilul C.A.R. si se verifica si certifica de catre comisia de cenzori si se aproba in sedinta Consiliului Director.

Art.14. (art.28) Consiliul Director poate hotari rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in interiorul sumei totale a veniturilor aprobata de adunarea generala, pentru rezolvarea unor situatii neprevazute. La sedintele de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli vor participa obligatoriu toti membrii Consiliului Director, presedintele comisiei de cenzori si contabilul. Pot absenta numai cei aflati in spital sau concediu medical.
Anual pâna la sfârsitul lunii martie se va convoca adunarea generala anuala cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului Consiliului Director privind activitatea desfasurata in anul precedent si descarcarea de gestiune pentru acest an.
2. Aprobarea executiei bugetare pe anul precedent.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale.
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar al anului precedent.
5. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.
6. Prezentarea cererilor de reprimire a celor exclusi din motive imputabile acestora.
7. Alte precizari.

CAPITOLUL VII – ACORDAREA SI RESTITUIREA IMPRUMUTURILOR

Art.15. (art.29) PROCEDURA DE ACORDARE A IMPRUMUTURILOR
1. Inaintea aprobarii imprumutului se verifica:
a. indeplinirea conditiilor de constituire a fondurilor;
b. analiza elementelor inscrise in cerere;
c. existenta adeverintei din care sa rezulte venitul net lunar;
d. analiza imprumuturilor anterioare si corectitudinea restituirii acestora;
e. analiza eventualilor factori de risc: perturbari socio-economice specifice zonei, restructurari,etc.;
f. daca venitul net acopera rata lunara la fondul social, rata lunara a imprumutului si dobânzii aferente, (se aplica si in cazul girantilor);
g. acoperirea cu garantii a imprumutului ( giranti, fond social);
h. perfectarea asigurarilor pentru riscul de neâncasare a imprumutului sau asigurarea garantiilor (daca este cazul);
i. alte informatii necesare pentru acordarea imprumutului.
2. Imprumuturile se acorda cu aprobarea consiliului director, tinând cont de urmatoarele criterii:
calitatea de membru al C.A.R.- P.M., datele personale de identificare, precum si de plata la zi a tuturor obligatiilor banesti catre C.A.R.- P.M.;
vechimea si marimea fondului de cotizatii pe baza caruia se solicita imprumutul;
modul de respectare a obligatiilor asumate privind restituirea imprumuturilor anterioare si plata cotizatiilor;
disponibilitatile banesti ale C.A.R.- P.M.;
posibilitatile de restituire a imprumutului de catre solicitant, având in vedere ca gradul de indatorare nu poate fi mai mare de 30% din venit;
garantarea, de catre unul sau mai multi giranti, a imprumutului care depaseste valoarea hotarâta de Adunarea Generala;
plafonul maxim al imprumutului aprobat de adunarea generala a membrilor C.A.R.

ACORDAREA IMPRUMUTURILOR
1. CONDITII PENTRU ACORDARE
a. Imprumuturi initiale:
- vechime in C.A.R.-P.M. minim 3 luni;
- sold cotizat de cel putin 1/3 din valoarea imprumutului;
- membrul CAR-P.M. nu mai are imprumuturi in derulare;
- membrul CAR sa fi respectat obligatiile statutare de a depune la fondul social sumele prevazute pentru perioada respectiva;
- posibilitatile de restituire a imprumutului de catre solicitant;
- garantarea de catre unul sau mai multi giranti a imprumutului care depaseste cotizatia depusa la fondul social;
- plafonul maxim al imprumutului aprobat de adunarea generala a membrilor C.A.R.-P.M.

b. Imprumuturi prin refinantare:
- membrul CAR nu are restante la cotizatia pentru fondul social;
- membrul CAR nu are restante la rambursarea imprumutului in derulare;
- imprumuturile prin refinantare nu au prioritate in fata imprumuturilor initiale ale altor membri CAR.
2. Casa de ajutor reciproc acorda imprumuturi cu dobânda numai membrilor sai pe baza unei cereri scrise pe formular tipizat specific C.A.R.-P.M., cel mult de doua ori pe an, cu aprobarea Consiliului Director.
2/1. Contractul de imprumut se incheie in doua exemplare, unul ramâne la contabilitate iar celalalt se inmâneaza beneficiarului de catre casier la ridicarea sumei respective.
2/2. La contractul de imprumut se anexeaza:
- copie de pe actul de identitate, atât pentru titular cât si pentru giranti
- copie de pe cuponul de pensie sau adeverinta de venit, atât pentru titular cât si pentru giranti
3. Sumele imprumutate sunt purtatoare de dobânzi anuale.
4. CONTRACTUL DE IMPRUMUT
Dupa verificarea tuturor documentelor necesare acordarii imprumutului, personalul CARPM cu atributii in acest sens, va redacta Contractul de imprumut, dupa modelul aprobat de Consiliul Director si va solicita imprumutatului si girantilor semnarea contractului in fata sa.
Redactarea contractului si semnarea acestuia se realizeaza de regula la sediul CARPM.
Contractul de imprumut se incheie in forma scrisa dupa aprobarea cererii de imprumut, in doua exemplare.Contractul de imprumut este titlu executoriu, conform legii, si cuprinde:
Partile contractante ;
b. Obiectul contractului;
c. Termenul de acordare si marimea imprumutului;
d. Dobânda - rata anuala a dobânzii, modificarea acesteia, modul de calcul, modul de incasare, dobânzi penalizatoare;
e. Garantii asiguratorii;
f. Rambursarea imprumutului si dobânzii;
g. Raspunderea pentru nerambursarea la scadenta a imprumutului si dobânzii aferente;
h. Obligatii si drepturi ale partilor;
i. Litigii;
j. Alte cauze;
k. Semnaturi.
Contractul de imprumut, in noul format va fi valabil dupa epuizarea actualelor formulare existente la nivelul CASEI.
Art.16. (art.30, alin.1) C.A.R.- P.M. acorda membrilor sai imprumuturi, la cererea scrisa a acestora, de cel mult doua ori intr-un an.
Valoarea imprumutului se stabileste in functie de marimea fondului social depus si de vechimea ca membru, care trebuie sa fie de cel putin trei luni.
Imprumutul se acorda numai membrilor care au achitat toate obligatiile banesti la zi fata de C.A.R.-P.M., in termen maxim de 1-2 luni in functie de valoarea sumelor rezultate din incasari.
CONTRACTUL DE REFINANTARE
In cazuri deosebite, cu aprobarea Consiliului Director se poate acorda un nou imprumut, deducând din acesta suma ramasa de achitat. Aceste imprumuturi se vor achita in limita fondurilor disponibile, numai dupa ce au fost onorate cererile de imprumut ale membrilor care au achitat la zi atât cotizatia cât si ratele la imprumut in cuantumurile stabilite prin statut, respectiv, prin contractul de imprumut.
ACORDAREA IMPRUMUTULUI
Dupa aprobarea contractului de catre conducerea CARPM si vizarea pentru control financiar preventiv, eliberarea banilor pentru imprumutul solicitat se va face la : caseria de la sediul CARPM. La casierie va ramâne un exemplar al contractului.
Banii nu se vor elibera imprumutatului daca contractul nu este semnat de conducerea C.A.R. - P.M., iar dispozitia de plata nu este semnata de catre contabilul C.A.R.- P.M.
Imprumutatul va primi un exemplar din contract, iar un exemplar va ramâne la dosarul de imprumut pentru urmarirea debitului.

Art.17. (art.30, alin.2) GARANTAREA IMPRUMUTULUI si GIRANTI
Imprumuturile se garanteaza, dupa caz, cu pensia sau salariul imprumutatului si ale altor persoane girante care, in cadrul contractului de imprumut se obliga in solidar cu imprumutatul la restituirea imprumutului, dobânzii si a celorlalte cheltuieli (penalitati, taxe postale, de executare...).
Giranti pot fi numai persoane care fac dovada unui venit (pensie, salariu, alte venituri);
Persoanele care au in derulare un contract de imprumut si nu au restituit ratele la imprumut la timp si in cuantumul stabilit prin contract nu pot gira alti membri C.A.R.
Persoanele care nu au achitat cotizatia la timp si in cuantumul stabilit prin statut nu pot gira alti membri C.A.R.
Persoanele cu functii de conducere si control, precum si personalul angajat poate gira numai membri de familie ai acestora.
Un membru C.A.R. poate gira maxim 4 persoane, in suma totala maxima de 20.000 lei.
Girantii isi asuma solidar cu cel imprumutat obligatia ca, in caz de neplata a imprumutului contractat de catre titular, sa restituie lunar sau prin poprire ratele restante, inclusiv penalitatile stabilite de Consiliul Director.

Art. 18. (art.30, alin.3)
Plafonul maxim al imprumutului ce se poate acorda este de 20.000 lei.
Pentru imprumuturile care nu depasesc valoarea fondului social al membrului C.A.R nu este nevoie de girant.
Imprumutul se acorda cu un girant (sot, sotie, fiu, fiica) când diferenta dintre imprumutul solicitat si valoarea fondului social (totalul cotizatiilor platite) este de pâna la 5.000 lei.
Imprumutul se acorda cu 2 giranti (din care obligatoriu, UNUL din afara familiei) când diferenta dintre imprumutul solicitat si valoarea fondului social (totalul cotizatiilor platite) este de pâna la 1.000 lei.
Imprumutul se acorda cu 3 giranti (din care obligatoriu, DOI din afara familiei) când diferenta dintre imprumutul solicitat si valoarea fondului social (totalul cotizatiilor platite) este mai mare de 1.000 lei.
In cazul in care imprumutatul sau girantii nu indeplinesc conditiile de mai sus, numarul de giranti se va suplimenta dupa caz in functie de veniturile acestora.
Adeverinta angajament are valoare de act autentic, constituie titlu executoriu si se completeaza pe spatele cererii de imprumut. Girantul va prezenta in mod obligatoriu, fie dovada de salariat cu avizul compartimentului financiar-contabil al institutiei unde este angajat, fie o copie a talonului de pensie (din ultimele trei luni), daca girantul este pensionar militar.
Pentru membrii de familie (sot, sotie, copii) care beneficiaza de prevederile statutare dar nu au nici o sursa de venit, la solicitarea imprumuturilor, obligatoriu va trebui sa fie girati de sotul (sotia, tatal, mama), indiferent de suma solicitata.
La cererea de imprumut, solicitantul va anexa in mod obligatoriu, copie de pe talonul de pensie sau adeverinta de venit, atât pentru sine cât si pentru giranti.
Membrii C.A.R.-P.M. incadrati in munca (si neavând calitatea de pensionar), vor anexa la cererea de imprumut adeverinta de venit de la locul de munca, din care sa rezulte calitatea de salariat, felul contractului de munca, precum si venitul lunar.
Consiliul Director al C.A.R.- P.M. poate acorda, pentru cazurile exceptionale, imprumuturi si peste plafonul calculat in raport de valoarea cotizatiei depuse. Majorarea peste suma cuvenita poate fi de cel mult 20% din valoarea cotizatiei.

Art.19. (art.30, alin.4) Restituirea imprumutului se face in rate lunare consecutive, incepând cu prima luna dupa acordarea imprumutului.
In caz de intârziere a platii ratelor lunare, se va aplica o penalizare de 1 % calculata la soldul imprumutului existent, pentru fiecare luna calendaristica de intârziere a platii ratei stabilite in contractul de imprumut.
AMÂNAREA PLATII RATELOR LA IMPRUMUTUL CONTRACTAT
In cazuri deosebite, se poate solicita amânarea platii ratei la imprumut de cel mult trei ori pe parcursul restituirii imprumutului. Amânarea platii ratei nu scuteste de plata fondului social lunar si a dobânzii aferente lunii respective. Cererile de amânare se aproba de Consiliul Director al C.A.R.P.M.

Art.20. (art.30, alin.5) Numarul maxim al ratelor de restituire a imprumutului este de cel mult 36 rate lunare consecutive.

Art.21. (art.30, alin.6) Restituirea imprumuturilor se face direct de catre cel imprumutant sau cu acordul acestuia, de catre o alta persoana imputernicita;

Art.22. (art.30, alin.7) Dobânda la imprumut este de 10% pe an, se calculeaza lunar la soldul ramas si se achita odata cu plata ratei la imprumut.

Art.23. (art.30, alin.8) NERESTITUIREA LA TERMEN A IMPRUMUTULUI
Pentru neachitarea ratelor, potrivit prevederilor Contractului de imprumut, trei luni, consecutiv sau nu, secretarul, iar in lipsa acestuia persoana desemnata de presedintele C.A.R.-P.M. va trimite instiintare imprumutatului si girantilor, iar apoi, daca in termenul acordat nu incepe plata debitului, va poceda la efectuarea formalitatilor de executare silita, atât a ratelor de imprumut cât si a cheltuielilor de executare.
C.D. notifica in scris sau telefonic, dupa 15 zile, beneficiarul de imprumut prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire daca se inregistreaza intârzieri in rambursarea ratelor la imprumut si a dobânzilor aferente, peste termenele scadente.
Daca beneficiarul imprumutului nu se prezinta la sediul CAR, la expirarea termenului precizat in instiintare, vor fi instiintati girantii, iar CAR va trece la recuperarea imprumutului nerambursat si a dobânzilor aferente de la acestia.
In cazul trecerii la executarea silita a debitorului, CAR va acoperi din oficiu imprumutul si dobânzile compensându-le din fondul social al debitorului, apoi il va urmari pe acesta si/sau pe giranti numai pentru suma ramasa . In cazul in care dupa compensarea imprumutului si dobânzilor aferente mai ramâne in sold fond social, debitorul va fi instiintat sa se prezinte pentru a-si ridica aceasta suma, incetând si calitatea de membru a debitorului.
La recuperarea in totalitate a debitului, cel in cauza va fi scos din evidenta C.A.R.
Daca debitorul da curs instiintarii prin telefon, personal sau scrisoare, CAR poate inainte de inceperea executarii silite, prin act aditional la contractul de imprumut, sa:
a. treaca la reesalonarea imprumutului (soldului) nerestituit pe o noua perioada, daca este vorba de scadenta;
b. treaca la reesalonarea imprumutului nerestituit pe o noua perioada, dar nu mai mult de 12 luni, daca este vorba de nerestituirea la scadenta a ratelor.
Reesalonarea se accepta o singura data. Dupa reesalonare, dobânda se calculeaza numai asupra soldului imprumutului nu si la dobânda restanta.

RESTITUIREA IMPRUMUTULUI INAINTE DE SCADENTA
Cu aprobarea Consiliului Director si viza contabilului, la solicitarea imprumutatului aflat in imposibilitate de a-si achita imprumutul, in baza cererii tip si a situatiei imprumutatului se poate fcae compensarea soldului de imprumut cu fondul cotizat.
Nu se considera achitare anticipata, care sa conduca la recalcularea si restituirea dobânzii, in cazul in care compensarea imprumutului cu cotizatia sau/si ajutorul de deces.

Art.24. 1. Nici un membru nu va fi descurajat sa ceara un imprumut; cu toate acestea, prezentarea cererii de imprumut nu garanteaza aprobarea imprumutului. Imprumuturile se vor aproba pe baza politicilor si procedurilor de imprumut aprobate de consiliul director.
2. Nici un membru nu va primi tratament preferential in cursul procedurilor de imprumut aprobate de consiliul director.
3. Nici un membru nu va primi tratament preferential in cursul procedurii de aprobare a imprumutului, in stabilirea termenelor de plata, in privinta stingerii imprumuturilor sau in legatura cu dobânzile , indiferent de functia membrului respectiv in C.A.R - P.M., sau de relatia cu angajatii sau reprezentantii C.A.R - P.M.

Prezentul REGULAMENT a fost aprobat in ADUNAREA GENERALA a membrilor C.A.R.- P.M. din data de 28.02.2013 .

PRESEDINTELE C.A.R.- PENSIONARI MILITARI CARACAL
Col.(r.)
Breazu Constantin

 
Back to content | Back to main menu